Elektrisk stimulering av hjärnan kan behandla anorexi

Elektrisk ström har redan undersökts som behandling vid bulimi. Nu testas elektrisk stimulering av hjärnan som behandling för ätstörningen anorexi.


I en liten, utforskande studie har elektrisk stimulering med inopererade elektroder i hjärnan visat sig säker och effektiv som behandling av ätstörningen anorexia nervosa.

I studien ingick 16 kvinnor mellan 21 och 57 år som lidit av anorexi under i genomsnitt 18 år. De valdes ut att delta baserat på allvarlig undervikt och att ingen tidigare behandlingsform gett effekt. Under ett år fick de elektrisk stimulering, så kallad Deep Brain Stimulation (DBS) till en del av hjärnan som tidigare kopplats till förändringar bland patienter med anorexi.

Resultaten visar att de implanterbara elektroderna som skickade impulser var nittionde mikrosekund under ett års tid förbättrade humör, minskade ångest och depression samt ledde till viktökning från och med tre månaders behandling. Med hjälp av PET-scans mättes förändringar i hjärnaktivitet under behandling och visade ökad aktivitet i de delar av hjärnan som styr socialt beteende och hur vi uppfattas av vår omgivning.

Studiens begränsningar

Forskare bakom studien påpekar att det begränsade antalet deltagare innebär att experimenten måste upprepas för att säkerställa resultaten. Dessutom användes ingen kontrollgrupp och deltagarna var väl medvetna om att de fick behandling vilket kan innebära att en placebo-effekt har påverkat resultaten. Men placebo-effekten tros vara liten eftersom effekten på hjärnaktivitet kunde mätas med PET-scan och höll i sig under ett helt år.

Anorexia drabbar omkring 0,5 procent av världens befolkning, främst unga tjejer. Ätstörningen kan leda till försvagade ben och muskler, infertilitet, hjärtproblem och krampanfall och vara direkt livshotande.

Har redan studerats för bulimi

Dagens Hälsa har tidigare rapporterat om en studie där elektrisk stimulering av hjärnan undersökts som behandling vid bulimi. Läs mer om studien och hur psykoterapeut Göran Carlsson kommenterar resultaten.